Chức năng nhiệm vụ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
1. Vị trí
(i) Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, được thành lập năm 2018 trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đội chiếu bóng huyện Nam Giang. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Nam Giang.
(ii) Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước; có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
2. Chức năng
(i) Phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, văn học nghệ thuật, chiếu bóng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, gia đình, thể thao trên địa bàn. Tổ chức khai thác và cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thư viện, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.
(ii) Truyền thông, sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình bằng tiếng Việt và tiếng Cơ Tu trên hệ thống Đài truyền thanh, thiết bị phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam.
(iii) Xây dựng mạng lưới cộng tác viên cộng tác tin, bài với các Đài cấp trên; quản lý và phát triển hệ thống truyền thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở.
(iv) Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Thư viện - Gia đình - Du lịch, công tác Bảo tồn - Bảo tàng - Di tích, Chiếu bóng trên địa bàn.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách, giải trí, chiếu bóng, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.
3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở.
4. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, TDTT; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.
5. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.
6. Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện theo quy định, truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân. Hoạt động thư viện gắn liền với công tác xây dựng gia đình tiến bộ và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
7. Phụ trách công tác Bảo tồn - Bảo tàng - Di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp (giá trị vật thể và phi vật thể) của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tổ chức hoạt động Chiếu bóng nhằm mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng cao, biên giới các thông tin thiết yếu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, VH-XH, ANQP, đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế,... của địa phương, đất nước.
9. Sản xuất và phát sóng các chương trình thời sự truyền hình, truyền thanh bằng tiếng Việt, tiếng Cơ Tu tại địa phương; tiếp, phát sóng các Đài VOV Trung ương, Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện, cổ vũ các gương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình trên các lĩnh vực; phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, kinh tế, VHXH, ANTT,... tới nhân dân theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý viên chức, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền; thực hiện chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; tham gia các hoạt động chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức; tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình tại địa phương.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Chính quyền điện tử