Chi bộ

I. CHI BỘ
- Gồm 15 đảng viên (10 nam, 05 nữ)
- Chi ủy gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên
(i) Đồng chí Bí thư - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Dũng
(ii) Đồng chí Phó Bí thư: Bớt Xớp
(iii) Đồng chí Chi ủy viên: Hồ Văn Khanh
- Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Nam Giang
- Chi bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Quyết định số 2922-QĐ/HU,
ngày 25/5/2020 của Huyện ủy Nam Giang)
II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
- Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
- Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.
- Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.


(Điều 21, 23 Chương V Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam)


* Đồng thời Chi bộ hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
III. THÀNH TÍCH
1. Năm 2020: Hoàn thành tốt niệm vụ
2. Năm 2021, 2022 (02 năm liền): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 

Chính quyền điện tử